fbpx

Tatabánya Kártya Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák az Agora Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Rendszergazda) és az Igénylő, illetve Kártyabirtokos közötti Kártyaszerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.

Fogalom meghatározások

1) RENDSZERGAZDA: a „Tatabánya Kártya” programot működtető jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja.

2) TATABÁNYA KÁRTYA: Tatabánya Kártya felirattal és logóval ellátott, a Rendszergazda által kibocsátott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya (a továbbiakban: Kártya).

3) IGÉNYLŐ: Tatabánya város közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy, aki a Tatabánya Kártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bejelenti.

4) KÁRTYABIRTOKOS: Tatabánya Kártyával jogszerűen rendelkező személy.

5) ELFOGADÓ PARTNER: A Rendszergazdával és/vagy a Tatabánya Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.-vel a Kártyaszabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Tatabánya Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.

6) ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja és a Kártyaszabályzat elfogadása alapján a Rendszergazda és/vagy a Tatabánya Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. (és partnerei) által megjelölt, a Tatabánya Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.).

7) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadó Hely regisztrációja alkalmával, a Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Tatabánya Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokos részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából (annak teljes összegéből) biztosítani kell.

8) ALAPÁR: az Elfogadó Hely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.

9) KÁRTYADÍJ: a Tatabánya Kártya átvételekor a kiállításért, illetve a használatért a Kártyabirtokos által fizetendő összeg.

10) IGÉNYLŐLAP: a Tatabánya Kártya igényléséhez, kiállításához és átvételéhez szükséges, az Igénylő által kitöltendő formanyomtatvány.

Információk

A Kártyával kapcsolatos általános információk elérhetők az Agora Nonprofit Kft. weboldalán (www.agoranonprofit.hu) továbbá tájékoztatás kérhető a Tatabánya Kártya Ügyfélközpontban (a továbbiakban: Ügyfélközpont) személyesen vagy a (06-34) 600-111 telefonszámon, valamint az ugyfelszolgalat@tatabanyakartya.hu e-mail címen.

 • A Kártya honlapján és az Ügyfélközponton közzé kell tenni az alábbiakat:
 • a Kártya igényléséhez szükséges kérelem és nyilatkozat (továbbiakban: Igénylőlap),
 • a Kártyával kapcsolatos díjtételek,
 • a Kártyaszabályzat Elfogadó Partnerek részére
 • az Általános Szerződési Feltételek a Kártyabirtokosok részére
 • A Kártyaszerződés létrejötte

1.1. A szerződés személyes igénylés esetén a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Igénylőlap kitöltését, aláírását és a Rendszergazda részére történő átadását, valamint a fénykép elkészítését követően a Kártyadíj megfizetésével, elektronikus igénylés esetén a www.agoranonprofit.hu honlapon megtalálható  Igénylőlap kitöltését és a Rendszergazda részére történő megküldését (fényképpel együtt) követően a Kártyadíj megfizetésével jön létre az Igénylő és a Rendszergazda között.

1.2. Az Igénylő a Kártya átvételének időpontjában válik Kártyabirtokossá és ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére. A Kártya használatára kizárólag a Kártyabirtokos jogosult.

1.3. A Kártyabirtokos a szerződés alapján nem szerzi meg a Kártya tulajdonjogát, azonban a szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvás mellett – a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

1.4. A Kártya előállításának költségeit (a továbbiakban: Kártyadíj) az Igénylő viseli. A Kártyadíj 2950,- forint, amelyet a Rendszergazda számú költségvetési elszámolási számlájára vagy az Ügyfélközpontban készpénzben kell befizetni az igényléssel egyidejűleg.

1.5. A Rendszergazda a Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:

 • a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Igénylő valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
 • az Igénylő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
 • az Igénylő a Kártyadíjat nem fizeti meg.

1.6. Amennyiben az Igénylő által kitöltött és elektronikus úton továbbított Igénylőlap hiányos, a Rendszergazda annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel az Igénylőt, megjelölve a hiányzó adatokat. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Rendszergazda a már megfizetett Kártyadíjat nem köteles visszafizetni.

A Kártya igénylése

2.1. Az Igénylő a Kártyát az alábbi módokon igényelheti:

 • személyesen Igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával az Ügyfélszolgálaton;
 • interneten a kitöltött Igénylőfelületen (www.agoranonprofit.hu),
 • valamint minden esetben a Kártyadíj megfizetésével.

2.2. A Kártyadíj megfizetése – az Igénylő választásától függően – az alábbi módokon történhet:

 • készpénzzel személyes igénylés esetén;
 • átutalással történő fizetéssel (számlaszám: MKB Bank 10300002-10592029-49020120) online igénylés esetén.

2.3. Személyes igénylés/kártyahosszabbítás esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatokat a Rendszergazda jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján.

2.4. Interneten történő igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatok ellenőrzése a Kártya személyes átvételekor történik (a 2.3-as pontban felsorolt okmányok segítségével). Amennyiben az igényelt és kifizetett kártya átvételekor az ellenőrzés során a Rendszergazda megállapítja, hogy az igénylés nem jogos, akkor a befizetett kártyadíj nem jár vissza (1.5).

2.5. A Kártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.

2.6. A Kártya az alábbi helyeken igényelhető:

 • személyesen az Ügyfélközpontban, továbbá a Rendszergazda által megjelölt helyeken és személyeknél
 • elektronikus úton a www.agoranonprofit.hu honlapon

A Kártya átvétele

3.1. A Kártya az Igénylőlap Rendszergazdához történő beérkezését – elektronikus igénylés esetén annak visszaigazolását – követő 15 munkanapon belül kizárólag személyesen vehető át külön értesítést követően.

3.2. Az Igénylő a Kártya átvétele alkalmával köteles a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt jelezni. Ebben az esetben a javított, kicserélt Kártya előállításának és átadásának költségei a Rendszergazdát terhelik.

3.3. A Kártyabirtokos a Kártyát, annak adatait semmilyen formában nem módosíthatja.

3.4. A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Kártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.

3.5. A Kártyabirtokos az Igénylőlapon megadott személyes adataiban bekövetkezett változást köteles 8 napon belül a Rendszergazdának írásban bejelenteni.

A Kártya használata

4.1.  A Kártyabirtokos a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Kártya átvételével válik jogosulttá.

4.2. A Kártyabirtokos a Kártyával a www.agoranonprofit.hu honlapon feltüntetett szolgáltatóknál az ott megjelölt kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.3. A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos által személyesen vehetők igénybe.

4.4. Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, vényköteles gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem lehetséges az Elfogadó Partner részéről.

4.5. A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybevételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Kártyát az Elfogadó Helyen felmutatni, továbbá a személyazonosításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása – szemrevételezés és/vagy POS terminálos alkalmazás, külön megnevezett elfogadóhelyeken vonalkód beolvasás – céljából átadni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

4.6. Az Elfogadó Hely képviselője megtagadja a kedvezmény igénybevételét és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonhatja, amennyiben

 • azt nem az arra jogosult személy használja;
 • a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártya adataival;
 • a Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel. A Kártya bevonása ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet.

4.7. A Kártya el nem fogadása, bevonása esetén a Kártyabirtokos a kedvezmények nélküli árat, díjat érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy elállhat a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.

4.8. A Rendszergazda az Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 2 munkanapon belül közzéteszi a www.agoranonprofit.hu internetes oldalon.

4.9. A Rendszergazda és a Tatabánya Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. együttesen fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket megváltoztassa, amelyről a Kártyabirtokosokat tájékoztatja a www.agoranonprofit.hu honlapon.

4.10. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyával a www.agoranonprofit.hu internetes oldalon mindenkor közzétett Elfogadó Helyeken, illetve kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.11. A Kártyabirtokos a Kártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást/terméket utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.

4.12.  Az Elfogadó Helyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Kártya használatának lehetőségét.

A Kártya érvényessége

5.1. A Kártya érvényességi ideje az első kiváltástól számított egy (1) év, azaz 12 hónap (lejárati napja az adott lejárati hónap utolsó napja).

5.2. A Kártya az első kiváltást követően – a megújítás díjának egyidejű megfizetésével – további két alkalommal egy-egy éves időtartamra megújítható.

5.3. A Kártya megújítása 2015. február 1-jétől a díjfizető parkolási zónán kívül állandó lakóhellyel rendelkezőknek 1950,- Ft. A Kártya megújítása 2015. február 1-jétől a díjfizető parkolási zónán belül állandó lakóhellyel rendelkezőknek ingyenes, azaz 0 Ft.

A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és az adatváltozás bejelentése

6.1. A Kártyabirtokos köteles a Rendszergazda részére írásban bejelenteni – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve, ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be.

6.2. A Rendszergazda a bejelentés alapján intézkedik a Kártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új kártyát igényelhet. Amennyiben a Kártya a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Kártyabirtokos az új kártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles.

6.3. A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett megrongálódás megállapítására a Rendszergazda jogosult külön vizsgálat alapján.

6.4. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Kártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.

A Kártya letiltása, bevonása

7.1. A Kártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:

 • a Kártyabirtokos erre irányuló kérése esetén,
 • a Rendszergazda rendelkezése alapján, amennyiben:
  • a Kártyát nem az arra jogosult használja,
  • a Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel,
  • a Kártya érvényességi ideje lejárt,
  • a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.

7.2. Amennyiben a használni kívánt Kártya érvényessége lejárt, úgy az Elfogadó Hely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Kártya bevonására nem kerül sor.

7.3. Érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

7.4. A Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadó Hely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.

7.5. A Kártya letiltására irányuló jogos kérelem beérkezését követően a Rendszergazda haladéktalanul intézkedik a letiltásról.

7.6. A leadott, letiltott, illetve bevont Kártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.

Reklamáció

8.1. A Kártyabirtokos panasszal élhet, amennyiben:

 • a Kártyaszerződés Rendszergazda vagy Elfogadó Hely általi megszegését észleli,
 • a Kártya – álláspontja szerint jogosulatlanul – letiltásra vagy bevonásra került,
 • a Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
 • a Kártyaszerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul – egyoldalúan megszüntetésre került.

8.2. A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül – az Ügyfélközpontban személyesen, írásban vagy elektronikus úton (ugyfelszolgalat@tatabanyakartya.hu e-mail címen) jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

8.3. A Rendszergazda a panaszt a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Rendszergazda további 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.

Ügyintézés, tájékoztatás

9.1. Az Igénylő, illetve Kártyabirtokos részére információ-, illetve segítségkérés céljából az alábbi információs pultok állnak rendelkezésre:

 • a Rendszergazda Kártyával foglalkozó munkatársai, akik személyesen a Szent Borbála tér 1. szám alatt (Vértes Agorája, földszint) az ott feltüntetett nyitvatartás szerint, telefonon: +36-34-600-111 számokon érhetőek el
 • az ugyfelszolgalat@tatabanyakartya.hu e-mail címen történő információ kérés
 • a www.agoranonprofit.hu weblap

9.2. A Kártyával foglalkozó munkatársak az alábbiakról nyújtanak tájékoztatást:

 • a Kártya igénylése, használata, érvényessége, letiltása, bevonása – információ
 • Elfogadó Helyek, kedvezmények mértéke
 • esetleges akciók
 • adatkezelési szabályok
 • eljárás a Kártya megrongálódása, elvesztése, ellopása esetén

Felelősségviselés

10.1. A Kártyával összefüggésben felmerülő károkat a Felek felróhatóságuk arányában viselik.

10.2. A Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Kártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:

 • a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat,
 • a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
 • a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Kártyát;
 • a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja
 • a Rendszergazda a Kártyaszerződés feltételeit – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően – egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények).

10.3. Az Igénylő/Kártyabirtokos az Igénylőlap átadásával/elküldésével és a Kártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

10.4. A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Rendszergazda által történő felmondását vonhatja maga után.

10.5. A Rendszergazda a Kártyabirtokossal szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg. A Rendszergazda a Kártya esetleges téves letiltásáért vagy bevonásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.

A Kártyaszerződés megszűnése

11.1. A szerződés megszűnik:

 • írásba foglalt közös megegyezéssel,
 • a Kártyabirtokos által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,
 • szerződésszegés esetén a Rendszergazda rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
 • a Kártyabirtokos halálával
 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
 • megszűnt a Kártyabirtokos tatabányai állandó lakóhelye
 • a Kártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor megújításra,
 • a Kártya bevonásával.

11.2. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:

 • a Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
 • a Felek 8 napon belül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket,
 • az Igénylő/Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza,
 • a Kártyabirtokos (örököse) köteles a Kártyát 30 napon belül a Rendszergazda részére átadni

11.3. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Kártyabirtokos szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Kártyabirtokos a Kártya Rendszerből határozott időre (12 hónapra) kizárható. A kizárás időtartama alatt új Kártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.

Egyéb rendelkezések

12.1. A Kártyaszerződéssel kapcsolatban a Rendszergazda nevében a Rendszergazda kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

12.2. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadó Helyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, amely változtatásokról a www.agoranonprofit.hu honlapon értesíti a Kártyabirtokosokat. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

12.3. A Rendszergazda és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Rendszergazda székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

12.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Adatvédelem

A Tatabánya Kártya kedvezményrendszer működtetésével összefüggésben kezelt személyes adatokat a Rendszergazda valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi, személyes adatok kezelését szabályozó jogszabályok előírásai szerint kezeli:

 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR).

Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás a https://agoranonprofit.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalon közzétett adatkezelési tájékoztatóban érhető el.

Személyes adataik kezelésével összefüggésben az érintetteket megilletik a GDPR 15–21. cikkében foglalt jogok. Az egyes jogokról és e jogok érvényesítésével kapcsolatos eljárásrendről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről a Rendszergazda az adatkezelési tájékoztatóban ad részletes tájékoztatást az érintettek részére.

Tatabánya, 2021.08.19.